Ползи на пероралната натокиназа в кардиологията

ЩО Е НАТОКИНАЗА?Натокиназата е протеолитичен ензим(серинна протеаза), който се синтезира отферментиралото зеленчуково сирене (нато).Произвежда се от ферментирали сварени со-еви зърна в присъствието на бактерия Bacillussubtilis. За първи път натокиназата е изолира-на през 1980 г.[7], вследствие на целенасочениизследвания, основани на по-ниската сърдеч-но-съдова заболеваемост на населението вЯпония[4]. Зеленчуковото сирене от столетия е традиционна храна и се използва […]

Хронична венозна болест – принципи на медикаментозното лечение

Хроничната венозна недостатъчност на долните крайници (ХВНДК) е широко разпростра-нено клинично състояние със значителни епидемиологични и социално-икономическипоследици. През последните 40-50 години се отбелязава голямо развитие във фармакоте-рапията на ХВНДК. Веноактивните лекарства се използват широко при симптоматичнотолечение на ХВНДК в комбинация с еластокомпресивна терапия с цел облекчаване на стра-данието на пациента. Понастоящем доказателствата за ефекта на […]