NatAspin H

Какво са тромби?Тромби – това е образуване на кръвни съсиреци в лумена на кръвоносните съдове. Те могат да възникнат във вените, артериите или капилярите, при повреда на стената на кръвоносните съдове (от инфекция, травма или нарушения на имунната система). Повредата на стената на кръвоносния съд забавя потока на кръв, променя състава на кръвта, или характеристиките […]

Натокиназа – фибринолитичен, антихипертензивен и липидопонижаващ потенциал

Натокиназата (nattokinase, NK, NatAspin, Valentis) е ензим, екстрахи-ран от японска храна, наречена natto. Натто е продукт на ферментиралa соя и е традиционно ястие в Япония от по-вече от хиляда години. Натто се произ-вежда чрез процес на ферментация след добавяне на бактерията Bacillus subtilis (natto) към варени соеви зърна.

Nattokinase за превенция на тромботичния риск при COVID-19

Натокиназата* (nattokinase, NK) е ензим, съдържащ се в традиционната японска хра-на natto. Той е ферментирал продукт на со-ята, след доба-вяне на бакте-рията Bacillus subtilis към со-еви зърна. В края на 90-те години бе на-правено откри-тието, че този ензим (серино-ва протеиназа) притежава фи-бринолитично/тромболитично действие (чети-ри пъти по-сил-но от това на уриканазата) и антитромботич-на активност. Редица проучва-ния […]