NatAspin H

Какво са тромби?Тромби – това е образуване на кръвни съсиреци в лумена на кръвоносните съдове. Те могат да възникнат във вените, артериите или капилярите, при повреда на стената на кръвоносните съдове (от инфекция, травма или нарушения на имунната система). Повредата на стената на кръвоносния съд забавя потока на кръв, променя състава на кръвта, или характеристиките […]

Натокиназа – фибринолитичен, антихипертензивен и липидопонижаващ потенциал

Натокиназата (nattokinase, NK, NatAspin, Valentis) е ензим, екстрахи-ран от японска храна, наречена natto. Натто е продукт на ферментиралa соя и е традиционно ястие в Япония от по-вече от хиляда години. Натто се произ-вежда чрез процес на ферментация след добавяне на бактерията Bacillus subtilis (natto) към варени соеви зърна.

Nattokinase за превенция на тромботичния риск при COVID-19

Натокиназата* (nattokinase, NK) е ензим, съдържащ се в традиционната японска хра-на natto. Той е ферментирал продукт на со-ята, след доба-вяне на бакте-рията Bacillus subtilis към со-еви зърна. В края на 90-те години бе на-правено откри-тието, че този ензим (серино-ва протеиназа) притежава фи-бринолитично/тромболитично действие (чети-ри пъти по-сил-но от това на уриканазата) и антитромботич-на активност. Редица проучва-ния […]

Предизвикателството системни васкулити във времето на sars-cov-2 инфекция

Пандемията със SARS-CoV-2 инфекция е в разгара си. Свързаните с нея васкулит и васкулопатия са определящи в индуцирано от вируса системно заболяване с потенциални хронични последици за здравето на пациента. Предизвикателството пред лекарите-ревматолози през сегашната пандемия се състои в това, че клиничното представяне на пациенти с васкулити частично се припокрива със SARS-CoV-2 инфекцията; пациенти с […]

Nattokinase при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт

Концепцията за Nattokinase като алтернатива на стандартната профилактика при остриисхемични мозъчно-съдови инциденти е интересна и перспективна. Разглеждат се двегрупи пациенти – с прием на Nattokinase в доза 160 mg, 3000 фибринолитични единици ак-тивност за 24 часа и контроли, при които вторичната профилактика се основава на анти-тромботични медикаменти – ASA (325/100 mg) и/или Clopidogrel (75 mg) […]

Ползи на пероралната натокиназа в кардиологията

ЩО Е НАТОКИНАЗА?Натокиназата е протеолитичен ензим(серинна протеаза), който се синтезира отферментиралото зеленчуково сирене (нато).Произвежда се от ферментирали сварени со-еви зърна в присъствието на бактерия Bacillussubtilis. За първи път натокиназата е изолира-на през 1980 г.[7], вследствие на целенасочениизследвания, основани на по-ниската сърдеч-но-съдова заболеваемост на населението вЯпония[4]. Зеленчуковото сирене от столетия е традиционна храна и се използва […]

Хронична венозна болест – принципи на медикаментозното лечение

Хроничната венозна недостатъчност на долните крайници (ХВНДК) е широко разпростра-нено клинично състояние със значителни епидемиологични и социално-икономическипоследици. През последните 40-50 години се отбелязава голямо развитие във фармакоте-рапията на ХВНДК. Веноактивните лекарства се използват широко при симптоматичнотолечение на ХВНДК в комбинация с еластокомпресивна терапия с цел облекчаване на стра-данието на пациента. Понастоящем доказателствата за ефекта на […]